UPSKS

NACIONALNA ASOCIJACIJA PRI EVROPSKOJ ASOCIJACIJI ZA SAVETOVANJE

Sinđelićeva 50 A 14000 Valjevo - Locirajte nas

Početna Arhiva - Prethodne vesti

sreda28 jul 2021

Treći stručni skup, 2019

USPEŠNO ZAVRŠEN:


Novi logo   EAC logo


Treći stručni skup u organizaciji UPSKS i EAC

Third professional gathering organized by UPSKS and EAC

Drugi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Second Serbian congres for psychotherapy, counselling and coaching


“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

"Contact in crisis: Conection and discontection in modern age"

 

Mama Shelter Hotel , Knez Mihailova 54 A, Beograd
7. i 8. decembar, 2019.

 

PROGRAM SA SATNICOM SKUPA (31. okt 2019):

Subota 7.12.

 

 9:30- 10:00 Registracija

10:00 – 10:15  Dr. Dirk Rohr and :  Uvodni govor na engleskom

10:15- 10:30  Predstavljanje učesnika i EAC predstavnika

10:30 – 11:00 Dr. Dirk Rohr: “Talking about our feelings - a tribute to Rogers, Perls and Yalom”

11:00 – 11:30  Tatyana Anistratenko: "Psychological counseling in business" usmeno saopštenje na engleskom

11:30 -11:45 Pauza za kafu

11:45 – 12:45  Caroline Welin: „A programme for women living with Metastatic Breast Cancer outside the hospital care system“ usmeno saoštenje na engleskom

12:45 - 13:30 Mario Fernandez Alameda:  Emocije: kontakt koji transformiše iskustvo“ usmeno saopštenje na engleskom

13:30 -14:45 Transakciona analiza u praksi kao odgovor na krizu kontakta“ Učesnici okruglog stola: Kristina Brajović Car, Aleksandra Đurić, Maja Pavlov, dr Tijana Mandić

15:00- 16:00 pauza za ručak

16:00 -17:15 Katarina Krstić: Jačanje kontakta sa svojim ciljevima” radionica

 

Usmena saopštenja  

 

17:15 - 17:30 Marjan Tošić: “Gubljenje kontakta sa osećanjima u savremenom dobu”

17:30 - 17:45   Katarina Krstić: Ciklus kontakt-povlačenje i mehanizmi prekidanja u savremenom društvu predavanje“

17:45- 18:00   Aleksandra Solujić: Sažeta psihološka integracija traume u radnim organizacijama”

18- 18:15   Katarina Ille: „Vraćanje dijalogu u vremenu diskonekcije- perspektiva geštalt kouča”

18:15- 18:30 pauza za kafu

18:30-19:00  Siniša Brlas: “Psihologija zavisnosti u prevenciji i suzbijanju zavisnosti”  predstavljanje knjige

 

Nedelja  8.12.

 

Plenarna predavanja

10:00 – 10:30 Eva Metallidi:  „Love and Sexuality“

10:30- 11:15 Aleksandar Kontić: „On being connected and being disconnected: psychoanalytic perspectiveusmeno saopštenje na engleskom 

11:15-11:30   Milan Damjanac: "Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup". 

11:30 – 11:45 pauza za kafu

11:45-13:15  „Bazične emocionalne sposobnosti u kontaktu“  Učesnici simpozijuma: Nebojša Jovanović, Ivana Paunović, Sandra Jovanović Đorđević, Filip

Stojković, Olivera Grčić, Bojana Miletić, Olgica Vučenov

13:15 – 14:30 Strah od intimnosti, emotivni i seksualni problemi. Učesnici okruglog stola:  Gordana Nikić, Josif Fidanovski, Sanja Maraš

14:30- 15:30  Milan Damjanac "Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?" radionica

 

15:30- 16:15 pauza za ručak

Usmena saopštenja:

16:20-16:40 Mirjana Đurđević: „Nesvesna komunikacija bliskih osoba posredstvom snova“

16:40-17:00 Olivera Vujinović: „Introjekcija kao mehanizam prekidanja kontakta“

17:00-17:20  Biljana Marić: Studija slučaja: Racionalno emotivno bihejvioralna terapija depresivnog poremećaja”

17:20-17:40  Mirjana Kokerić: "Uticaj programa obuke za razvoj emocionalnih kompetencija na izlazak iz krize kontakta"

 

17:40 -18:15 Zatvaranje kongresa i evaluacija 

PREUZMITE PROGRAM SA SATNICOM SKUPA OVDE

PREUZMITE ZBORNIK REZIMEA u PDF formatu OVDE 

 

CONFERENCE'S PROGRAMME AND SCHEDULE

Saturday 7.12.

09:30 - 10:00 Registration
10:00 - 10:15 Dirk Rohr and: Introductory Speech in English
10: 15 - 10:30 Introducing the participants and the EAC representatives
10:30 - 11:00 Dirk Rohr: "Talking About Our Feelings - A Tribute to Rogers, Perls and Yalom"
11:00 - 11:30 Tatyana Anistratenko: "Psychological counseling in business" - oral presentation in English

(11:30 -11: 45 Coffee break)

11:45-12:45 Caroline Welin: "A Program for Women Living with Metastatic Breast Cancer Outside the Hospital Care System"
12:45 -13:30 Mario Fernandez Alameda: "Emotions: Contact that Transforms Experience" - oral presentation in English
13:30 -14:45 “Transactional Analysis in Practice in Response to the Contact Crisis” Roundtable Participants: Kristina Brajovic Car, Aleksandra Djuric, Maja Pavlov, Kristijan Topchkov

(3pm - 4pm - lunch break)

16:00 -17:15 Katarina Krstic: "Strengthening contact with your goals" - workshop

Oral presentations

17:15 - 17:30 Marjan Tosic: "Losing contact with feelings in the modern age"
17:30 - 17:45 Katarina Krstic: "Contact-withdrawal cycle and interruption mechanisms in modern society lecture"
17:45- 18:00 Aleksandra Solujic: "Summary psychological trauma integration in work organizations"
18:00- 18:15 Katarina Ille: "Returning to dialogue in a time of disconnection - the perspective of the Gestalt couch"

(18: 15- 18:30 - coffee break)

18:30-19:00 Sinisa Brlas: "Psychology of Addiction in Prevention and Suppression of Addiction" - presentation of the book

Sunday 8.12.

Plenary lectures:
10:00 - 10:30 Eva Metallidi: "Love and Sexuality"
10:30 - 11:15 Aleksandar Kontic: "On Being Connected and Being Disconnected: A Psychoanalytic Perspective" - oral presentation in English
11:15 -11:30 Milan Damjanac: "The Role of Psychotherapy in the World of Disconnection: A Constructivist Approach".

(11:30 am - 11:45 am - coffee break)

11:45 -13:15 "Basic emotional abilities in contact" Symposium participants: Nebojsa Jovanovic, Ivana Paunovic, Sandra Jovanovic Djordjevic, Filip
Stojkovic, Olivera Grcic, Bojana Miletic, Olgica Vucenov
13:15 - 14:30 "Fear of intimacy, emotional and sexual problems" - roundtable participants: Gordana Nikic, Josif Fidanovski, Sanja Maras
14:30 - 15:30 Milan Damjanac "A Constructivist Approach to Understanding Personality: How to Understand Yourself and Your Needs?" - workshop

(15: 30- 16:15 - lunch break)

Oral presentations:

16:20-16:40 Mirjana Djurdjevic: "Unconscious communication of loved ones through dreams"
16:40-17:00 Olivera Vujinović: "Introjection as a mechanism of contact interruption"
17:00-17:20 Biljana Marić: "Case Study: Rationally Emotionally Behavioral Therapy for Depression Disorder"
17:20-17:40 Mirjana Kokerić: "The Impact of Training Programs for the Development of Emotional Competencies on Exiting the Contact Crisis"

17:40 -18:15 Conference Closure and Evaluation

DOWNLOAD THE PROGRAMME HERE

DOWNLOAD THE BOOK OF ABSTRACTS in PDF HERE

 

U nadi da će i ove godine skup biti uspešan i okupiti veliki broj učesnika srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo.

 Ivana Paunović

predsednica Organizacijskog odbora

Prof. dr Kristina Brajović Car

predsednica Programskog odbora

 

Organizacijski odbor

          Ivana Paunović, MA psiholog, psihoterapeut i edukator OLI Centra

          Olivera Grčić, MA psiholog i psihoterapeut OLI Centra  

          Marjan Tošić, psiholog, psihološki savetnik, psihoteraput, Emo Centar 

 

Programski odbor

 

            Prof. dr Kristina Brajović Car, Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikacije,   Beograd

            Prof dr Gordana Nikić, Singdunum Univerzitet u Beogradu

            Mr Nebojša Jovanović, edukator, supervizor i osnivač OLI Centra i UPSKS

            Dr Aleksandra Đurić, profesor strukovnih studija, Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd

            Marina Nedejin Simić, školski psiholog, stručni saradnik-psiholog u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu

 

 Beograd, 9. oktobar, 2019.


Treći stručni skup 2019

Novi logo           EAC logo


USPEŠNO ZAVRŠEN


Treći stručni skup u organizaciji UPSKS i EAC

Third professional gathering organized by UPSKS and EAC

Drugi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Second Serbian congres for psychotherapy, counselling and coaching


“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

"Contact in crisis: Conection and discontection in modern age"

 

Mama Shelter Hotel , Knez Mihailova 54 A, Beograd
7. i 8. decembar, 2019.


Preuzmite Program Skupa Ovde 

Preuzmite Zbornik radova Ovde

Download Conference's Programme Here 

Download the Book of Abstracts Here

Više o ovome pročitajte/ More about this Ovde

Prva evropska konferencija za psihološko savetovanje

Prva evropska konferencija za psihološko savetovanje u Srbiji, uspešno je održana i završena (20-24. maj 2015, Istraživačka stanica Petnica kod Valjeva).

"Učestvovali su najviši predstavnici Evropske asocijacije za savetovanje, na čelu sa predsednikom Šejmusom Šidijem, predavači, autori postera, voditelji radionica, i ostali učesnici, ukupno oko šezdeset i pet, iz Engleske, Irske, Nemačke, Malte, Grčke, Rusije, Ukrajine, Rumunije, Izraela, Holandije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Valjevski tim za organizaciju vodili su Marjan Tošić i Milena Maksimović, a u finišu priprema tim je imao osamnaest osoba, članova Udruženja, koleginica iz Valjeva, mladih diplomiranih psihologa iz Valjeva i Beograda i učenika Valjevske Gimnazije."

Fotografije sa Konferencije možete pogledati ovde.

Prvi Kongres UPSKS 2016

Poštovane kolege, psihoterapeuti, savetnici, koučevi, edukanti, studenti, pripadnici različitih delatnosti vezanih za psihološku pomoć i svi ostali zainteresovani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je uspešno organizovan i održan Prvi Kongres za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije od 22-24.4.2016. godine u Beogradu, u organizaciji Udruženja za psihoterpiju, savetovanje i koučing Srbije. 

Tema kongresa je bila: "Razvoj ličnosti i životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing".

Ovaj Kongres je uspeo da okupi stručnjake iz različitih oblasti psihološke pomoći (psihoterapeute, savetnike i koučeve), različitih modaliteta i pristupa, koji su razmenjivali saznanja iz ovih delatnosti. 

Više detalja o proteklom Kongresu, Knjigu rezimea, Program i Slike možete naći ovde.

 

Održana Skupština UPSKS 2015.

UPSKS

Održana Skupština UPSKS 25. septembra 2015. Razgovarano o prošloj Evropskoj konferenciji i predloženo organizovanje Kongresa za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки