UPSKS

NACIONALNA ASOCIJACIJA PRI EVROPSKOJ ASOCIJACIJI ZA SAVETOVANJE

Sinđelićeva 50 A 14000 Valjevo - Locirajte nas

Početna Kongres

petak13 decembar 2019

Treći stručni skup, 2019

USPEŠNO ZAVRŠEN:


Novi logo   EAC logo


Treći stručni skup u organizaciji UPSKS i EAC

Third professional gathering organized by UPSKS and EAC

Drugi Kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Second Serbian congres for psychotherapy, counselling and coaching


“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

"Contact in crisis: Conection and discontection in modern age"

 

Mama Shelter Hotel , Knez Mihailova 54 A, Beograd
7. i 8. decembar, 2019.

 

PROGRAM SA SATNICOM SKUPA (31. okt 2019):

Subota 7.12.

 

 9:30- 10:00 Registracija

10:00 – 10:15  Dr. Dirk Rohr and :  Uvodni govor na engleskom

10:15- 10:30  Predstavljanje učesnika i EAC predstavnika

10:30 – 11:00 Dr. Dirk Rohr: “Talking about our feelings - a tribute to Rogers, Perls and Yalom”

11:00 – 11:30  Tatyana Anistratenko: "Psychological counseling in business" usmeno saopštenje na engleskom

11:30 -11:45 Pauza za kafu

11:45 – 12:45  Caroline Welin: „A programme for women living with Metastatic Breast Cancer outside the hospital care system“ usmeno saoštenje na engleskom

12:45 - 13:30 Mario Fernandez Alameda:  Emocije: kontakt koji transformiše iskustvo“ usmeno saopštenje na engleskom

13:30 -14:45 Transakciona analiza u praksi kao odgovor na krizu kontakta“ Učesnici okruglog stola: Kristina Brajović Car, Aleksandra Đurić, Maja Pavlov, dr Tijana Mandić

15:00- 16:00 pauza za ručak

16:00 -17:15 Katarina Krstić: Jačanje kontakta sa svojim ciljevima” radionica

 

Usmena saopštenja  

 

17:15 - 17:30 Marjan Tošić: “Gubljenje kontakta sa osećanjima u savremenom dobu”

17:30 - 17:45   Katarina Krstić: Ciklus kontakt-povlačenje i mehanizmi prekidanja u savremenom društvu predavanje“

17:45- 18:00   Aleksandra Solujić: Sažeta psihološka integracija traume u radnim organizacijama”

18- 18:15   Katarina Ille: „Vraćanje dijalogu u vremenu diskonekcije- perspektiva geštalt kouča”

18:15- 18:30 pauza za kafu

18:30-19:00  Siniša Brlas: “Psihologija zavisnosti u prevenciji i suzbijanju zavisnosti”  predstavljanje knjige

 

Nedelja  8.12.

 

Plenarna predavanja

10:00 – 10:30 Eva Metallidi:  „Love and Sexuality“

10:30- 11:15 Aleksandar Kontić: „On being connected and being disconnected: psychoanalytic perspectiveusmeno saopštenje na engleskom 

11:15-11:30   Milan Damjanac: "Uloga psihoterapije u svetu diskonekcije: konstruktivistički pristup". 

11:30 – 11:45 pauza za kafu

11:45-13:15  „Bazične emocionalne sposobnosti u kontaktu“  Učesnici simpozijuma: Nebojša Jovanović, Ivana Paunović, Sandra Jovanović Đorđević, Filip

Stojković, Olivera Grčić, Bojana Miletić, Olgica Vučenov

13:15 – 14:30 Strah od intimnosti, emotivni i seksualni problemi. Učesnici okruglog stola:  Gordana Nikić, Josif Fidanovski, Sanja Maraš

14:30- 15:30  Milan Damjanac "Konstruktivistički pristup poimanju ličnosti: kako razumeti sebe i svoje potrebe?" radionica

 

15:30- 16:15 pauza za ručak

Usmena saopštenja:

16:20-16:40 Mirjana Đurđević: „Nesvesna komunikacija bliskih osoba posredstvom snova“

16:40-17:00 Olivera Vujinović: „Introjekcija kao mehanizam prekidanja kontakta“

17:00-17:20  Biljana Marić: Studija slučaja: Racionalno emotivno bihejvioralna terapija depresivnog poremećaja”

17:20-17:40  Mirjana Kokerić: "Uticaj programa obuke za razvoj emocionalnih kompetencija na izlazak iz krize kontakta"

 

17:40 -18:15 Zatvaranje kongresa i evaluacija 

PREUZMITE PROGRAM SA SATNICOM SKUPA OVDE

PREUZMITE ZBORNIK REZIMEA u PDF formatu OVDE 

 

CONFERENCE'S PROGRAMME AND SCHEDULE

Saturday 7.12.

09:30 - 10:00 Registration
10:00 - 10:15 Dirk Rohr and: Introductory Speech in English
10: 15 - 10:30 Introducing the participants and the EAC representatives
10:30 - 11:00 Dirk Rohr: "Talking About Our Feelings - A Tribute to Rogers, Perls and Yalom"
11:00 - 11:30 Tatyana Anistratenko: "Psychological counseling in business" - oral presentation in English

(11:30 -11: 45 Coffee break)

11:45-12:45 Caroline Welin: "A Program for Women Living with Metastatic Breast Cancer Outside the Hospital Care System"
12:45 -13:30 Mario Fernandez Alameda: "Emotions: Contact that Transforms Experience" - oral presentation in English
13:30 -14:45 “Transactional Analysis in Practice in Response to the Contact Crisis” Roundtable Participants: Kristina Brajovic Car, Aleksandra Djuric, Maja Pavlov, Kristijan Topchkov

(3pm - 4pm - lunch break)

16:00 -17:15 Katarina Krstic: "Strengthening contact with your goals" - workshop

Oral presentations

17:15 - 17:30 Marjan Tosic: "Losing contact with feelings in the modern age"
17:30 - 17:45 Katarina Krstic: "Contact-withdrawal cycle and interruption mechanisms in modern society lecture"
17:45- 18:00 Aleksandra Solujic: "Summary psychological trauma integration in work organizations"
18:00- 18:15 Katarina Ille: "Returning to dialogue in a time of disconnection - the perspective of the Gestalt couch"

(18: 15- 18:30 - coffee break)

18:30-19:00 Sinisa Brlas: "Psychology of Addiction in Prevention and Suppression of Addiction" - presentation of the book

Sunday 8.12.

Plenary lectures:
10:00 - 10:30 Eva Metallidi: "Love and Sexuality"
10:30 - 11:15 Aleksandar Kontic: "On Being Connected and Being Disconnected: A Psychoanalytic Perspective" - oral presentation in English
11:15 -11:30 Milan Damjanac: "The Role of Psychotherapy in the World of Disconnection: A Constructivist Approach".

(11:30 am - 11:45 am - coffee break)

11:45 -13:15 "Basic emotional abilities in contact" Symposium participants: Nebojsa Jovanovic, Ivana Paunovic, Sandra Jovanovic Djordjevic, Filip
Stojkovic, Olivera Grcic, Bojana Miletic, Olgica Vucenov
13:15 - 14:30 "Fear of intimacy, emotional and sexual problems" - roundtable participants: Gordana Nikic, Josif Fidanovski, Sanja Maras
14:30 - 15:30 Milan Damjanac "A Constructivist Approach to Understanding Personality: How to Understand Yourself and Your Needs?" - workshop

(15: 30- 16:15 - lunch break)

Oral presentations:

16:20-16:40 Mirjana Djurdjevic: "Unconscious communication of loved ones through dreams"
16:40-17:00 Olivera Vujinović: "Introjection as a mechanism of contact interruption"
17:00-17:20 Biljana Marić: "Case Study: Rationally Emotionally Behavioral Therapy for Depression Disorder"
17:20-17:40 Mirjana Kokerić: "The Impact of Training Programs for the Development of Emotional Competencies on Exiting the Contact Crisis"

17:40 -18:15 Conference Closure and Evaluation

DOWNLOAD THE PROGRAMME HERE

DOWNLOAD THE BOOK OF ABSTRACTS in PDF HERE

 

POZIVNO PISMO (9 okt. 2019):

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 7. do 8. decembra 2019. godine u organizaciji Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i Evropskog udruženja za savetovanje po treći put održati psihološko stručni skup, ove godine pod nazivom “Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu’’. Zadovoljstvo nam je istaknuti da je skup i ove godine, kao i 2015. u Petnici, međunarodnog karaktera. Pozivamo Vas da prijavite svoja istraživanja i rezimee radova, te svojim učešćem doprinesete kvalitetu skupa. Skup će biti održan u konferencijskim prostorijama hotela Mama Shelter, Knez Mihailova 54 A, Beograd

 

Od inostranih učesnika, Plenarna predavanja na ovogodišnjem skupu će održati sledeće kolege iz Upravnog Odbora Evropskog udruženja za savetovanje:

 

 

  • Dr. Dirk Rohr, predsednik EAC-a, edukator i supervizor, profesor psihologije na Univerzitetu u Kelnu iz Nemačke
  • Eva Metallidi, potpredsednik EAC-a - Hellenic Association for Counselling, Greece (HAC)
  • Carolina Welin Ohlsson, Swedish Association for Counselling (RACS)
  • Mario Fernandez Alameda, Gestalt Institut iz Španije, osnivač Španske asocijacije za savetnike
  • Tanya Anistratenko, Russian Association for Psychological Counselling

  

 Prijava radova

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, a na dva rada može biti prvi autor. Radovi treba da budu stručnog karaktera. Rok za prijavu sažetaka je 20. oktobar 2019. godine. Sažeci se po primanju, bez imena autora prosleđuju recenzentima iz programskog odbora skupa. Programski odbor skupa, nakon izveštaja recenzenata, donosi konačnu odluku o prihvatanju sažetaka za izlaganje na skupu. Rok za recenziranje i ponovno prijavljivanje revidiranih sažetaka prema uputstvu recenzenata je 25. oktobar 2019. godine. Sažeci prihvaćenih radova će na dan otvaranja biti dostupni u okviru knjige rezimea i objavljeni na sajtu udruženja.

 

Uputstvo za pisanje sažetaka

Sažetak može biti pisan na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili na engleskom jeziku i treba da sadrži od 200 do 300 reči (naslov rada i imena autora, dok se afilijacija i ključne reči ne broje). Tekst treba da bude napisan u tekst procesoru Microsoft for Word, na stranici formata A4 (Font: Times New Roman; Veličina slova 12; Razmak:1,5). Sažetak treba da sadrži jasno opisanu temu saopštenja i format izlaganja (radionica, usmeno saopštenje, okrugli sto).

 

Program skupa i izlaganje

Program skupa sa sekcijama će nakon kompletiranja (5. novembra 2019. godine) biti dostupan na sajtu: http://savetnik.org.rs/index.php

Izlaganje usmenih saopštenja na sekcijama je ograničeno na 15 minuta (10 minuta za izlaganje i 5 minuta za diskusiju).

Pored prikaza stručnih radova učesnici mogu da prijave i simpozijum, poster sekciju, radionicu i temu za okrugli sto. Simpozijum je moguće organizovati sa najmanje 6 prijavljenih radova. Radove u okviru poster sekcije bi trebalo dostaviti organizatoru pre početka dnevnih sesija da bi se uskladile sa sadržajem sekcija. Tematske radionice se posebno prijavljuju. Broj učesnika u radionicama je ograničen. U slučaju većeg interesovanja učesnika skupa za pojedine radionice, one mogu biti ponovljene drugog dana skupa.

Sažeci radova, predlozi simpozijuma, radionica i okruglih stolova ili pitanja se šalju na e-mail adresu: psihoresurs@gmail.com

Konačan raspored i program skupa po sekcijama biće dostavljen učesnicima pre početka skupa, te predstavljen na web adresi http://savetnik.org.rs/index.php

Kotizacija za učešće na skupu iznosi:

 

Kategorija

Iznos kotizacije

 (u dinarskoj protivvrednosti)

Rana kotizacija (do 20. oktobra 2019)

40 €

Rana kotizacija (do 20. oktobra 2019) za članove UPSKS

30 €

Kasna kotizacija (nakon 20. oktobra 2019)

50 €

Kasna kotizacija (nakon 20. oktobra 2019) za članove UPSKS

40 €

 

Uplate se mogu vršiti do dana skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti uz sledeće podatke:

UPLATILAC: Ime i prezime sa kontakt podacima ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata

SVRHA UPLATE: Kotizacija za skup

PRIMALAC: UPSKS, Sinđelićeva 50 A, Valjevo

BROJ RAČUNA: 205-118215-75

POZIV NA BROJ: (prazno)

INSTRUKCIJA ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA:

 Instrukcija kom banke

U nadi da će i ove godine skup biti uspešan i okupiti veliki broj učesnika srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo.

 Ivana Paunović

predsednica Organizacijskog odbora

Prof. dr Kristina Brajović Car

predsednica Programskog odbora

 

Organizacijski odbor

          Ivana Paunović, MA psiholog, psihoterapeut i edukator OLI Centra

          Olivera Grčić, MA psiholog i psihoterapeut OLI Centra  

          Marjan Tošić, psiholog, psihološki savetnik, psihoteraput, Emo Centar 

 

Programski odbor

 

            Prof. dr Kristina Brajović Car, Departman za psihologiju, Fakultet za medije i komunikacije,   Beograd

            Prof dr Gordana Nikić, Singdunum Univerzitet u Beogradu

            Mr Nebojša Jovanović, edukator, supervizor i osnivač OLI Centra i UPSKS

            Dr Aleksandra Đurić, profesor strukovnih studija, Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd

            Marina Nedejin Simić, školski psiholog, stručni saradnik-psiholog u Četvrtoj gimnaziji u Beogradu

 

 Beograd, 9. oktobar, 2019.


Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки